Close

Tháng Ba 23, 2018

Kick Off Meetings

The kick off meetings for MOMENTS were held in Medan, Indonesia and Hanoi, Vietnam the week of March 12th 2018.

Kick Off Meeting in Vietnam

Kick Off Meeting in Vietnam

Kick Off Meeting Field work in Indonesia

Kick Off Meeting Fieldwork in Indonesia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *